RSS Feed

Consunlting Info

Бизнес-анализ

February 21, 2012

Програмне забезпечення, що використовують для задач бізнес-статистики, бізнес-прогнозування, сегментації та прогностичної аналітики:

Excel & Access

 IBM SPSS Statistics – для роботи з базами даних, для задач бізнес-статистики, бізнес-прогнозування, сегментації та прогностичної аналітики

 Statistica – для задач бізнес-статистики, бізнес-прогнозування , сегментації та прогностичної аналітики

 Minitab – для задач бізнес-статистики, бізнес-прогнозування та деяких задач прогностичної аналітики

 IBM SPSS Modeler – для роботи з базами даних, для задач бізнес-статистики, бізнес-прогнозування, сегментації та прогностичної аналітики

 SAS – для роботи з базами даних, для задач бізнес-статистики, бізнес-прогнозування, сегментації та прогностичної аналітики

 Teraminer – для роботи з базами даних та деяких задач прогностичної аналітики

 KXEN – для задач прогностичної аналітики

Бізнес-статистика – вивчає методи обробки та аналізу даних.

 Описова статистика – займається збором, резюмуванням та характеризацією сукупностей даних.

 Статистика висновку – оцінює характеристики сукупностей даних та виявляє скриті закономірності.

Існують дві різновидності даних:

категоріальні дані;

числові дані:

дискретні дані;

неперервні дані.

 Шкала вимірів категоріальних даних:

номінальна шкала (та дихотомічна шкала);

порядкова шкала.

 Шкала вимірів числових даних:

інтервальна шкала;

шкала відносин.

Описові статистики для категоріальних змінних:

Частота

Процент

Валідний процент

Кумулятивний процент

Описові статистики поділяються на:

описові статистики середніх значень:

середнє арифметичне;

медіана (другий квартиль);

квартилі (перший та третій квартилі);

мода.

описові статистики варіації:

розмах та міжквартилевий розмах;

дисперсія та стандартне відхилення;

коефіцієнт варіації;

мінімальне та максимальне значення.

описові статистики форми розподілу:

коефіцієнт асиметрії;

коефіцієнт ексцесу.

Процедура в IBM SPSS Statistics:

Анализ → Описательные статистики → Частоты

Анализ → Описательные статистики → Описательные

Анализ → Описательные статистики → Разведочный анализ

Описові статистики між парою категоріальних змінних:

частоти

відсотки (по таблиці, по стовпчику, по рядку)

Процедура в IBM SPSS Statistics: Анализ → Описательные статистики → Таблицы сопряжённости

 Описові статистики між категоріальною змінною та числовою змінною:

описові статистики середніх значень

описові статистики варіації

описові статистики форми розподілу

Процедура в IBM SPSS Statistics: Анализ → Описательные статистики → Разведочный анализ

Процедура в IBM SPSS Statistics: Анализ → Корреляции → Парные (Корреляция Кендалла  або Корреляция Спирмена )

 Описові статистики між парою числових змінних:

Процедура в IBM SPSS Statistics: Анализ → Корреляции → Парные (Корреляция Пирсона)

Аудит даних – це процес, що включає:

якісний опис змінних (опис назв змінних);

 визначення типів даних та шкал їх вимірів;

 аналіз даних на наявність пропущених значень;

 кількісний опис змінних:

    1. для категоріальних – опис за допомогою частот, відсотків тощо;
    2. для числових – опис за допомогою описових статистик;

 аналіз на наявність викидів (та аномалій);

 опис взаємозв’язків між змінними;

 представлення результатів аудиту у вигляді звіту (за допомогою таблиць та графіків).