RSS Feed

Consunlting Info

Стратегічна ідея в бізнесі: формування і реалізація

January 1, 2012

Стратегічна ідея в бізнесі: формування і реалізація

Одна з ключових цінностей компанії “General Electric”: Створення чіткої, простої, фокусованої на споживачеві візії, її постійного оновлення та виконання

Стратегия не може бути довгостроковим планом дій…

Стратегією є еволюція основної ідеї, яка проходить через умови, що постійно змінюються.

Візія позитивного та негативного поля

Антикризовий менеджмент: Харизматичне лідерство

Менеджмент розвитку: Лідерство служіння

Що не є візією

Планові показники

Абстракції, що не дають чіткого  розуміння іншим

Невідкомунікована ідея

Несприйнята ідея

Абсолютно нереальна ідея

Ідея з існуючими протиріччями з “природніми законами”

Візія:

Основа системного підходу

Сенс розвитку організації

Розробка системи (політики) має бути відокремлена від оперативного прийняття рішень

Візія як спільне розуміння:

Ідея, яка об”єднує

Передумова до процесу “розробки стратегії”

Трансформація

Візія не є місцем призначення, скоріше є нематеріальною структурою, що оточує нас та направляє нашу щоденну діяльність.

За цією перспективою, розділена, спільна візія є формою самоідентифікації.

Місії є двох видів:  “системними” та для комунікації з громадськістю. Вони не повинні протирічити одна одній

Вищий рівень менеджменту

Ми не маємо вибору чи наша організація працює з цінностями чи ні. Ми маємо вибір тільки в тому як.

Критичні чинники процесу змін та розвитку

Світогляд управлінців та працівників

Особисті якості, лідерство

Цінності, принципи

Процеси, якість

Ролі працівників у бізнесі, бізнес-культура

Орієнтація на якісний рівень змін

Принципи роботи з цінностями

  1. Цінності є пріоритети та преференції індивідуумів та груп, що віддзеркалює що є важливим для них
  2. Відсутність пріоритетів серед цінностей породжує конфлікт
  3. Цінності організації є фактичною “драйвером” організації
  4. Цінності є основою ДНК організаційної культури. Саме вони визначають що відбувається і чому
  5. Організації не впроваджують принципи в практику, це роблять люди
  6. Цінності впливають на продуктивність
  7. Рішення приймаються більше базуючись на цінностях ніж на раціональному аналізові
  8. Цінності обумовлюють якість
  9. Цінності впливають на поведінку

Визначення цінностей

Цінності цілей (Goal values)

Сфокусовані на майбутньому

Винагорода

Понятійні цінності (Means values)

важливі поняття

Підтримуючі цінності (Espoused values)

Інтелектуально розділені, але не застосовуються

Розділені цінності (Aligned values)

відсутність конфлікту – єдине поле

Нерозділені цінності (Unaligned values)

конфлікт групових цінностей

конфлікт між груповими і індивідуальними цінностями

Зміна цінностей у житті:

фокус на задоволенні базових потреб

фокус на оцінку і статус

фокус на самореалізацію

Цінності генерацій на робочому місці

ріст та розвиток індивідуальності

пріоритет довгострокового бачення

увага до потреб стейкхолдерів

Стратегічні методології мають також свій життєвий цикл. Відбулась революція у стратегічних підходах. Більшість стратегічних методологій, популярних в Україні є застарілими!

Get a Trackback link

No Comments Yet

You can be the first to comment!

Sorry, comments for this entry are closed at this time.